Skip to content

Geneetika sõnastik

trans-splaissing (ingl. Trans splicing)

  • by

Sel puhul võivad mRNA erinevad segmendid olla transkribeeritud DNA erinevatelt piirkondadelt, üksteisest sõltumatult. Erinevate transkriptide eksonid viiakse kokku intronite interaktsioonide tulemusel.

trans-test (ingl. trans test)

  • by

Trans-heterosügootide konstrueerimine ja analüüs. Kaks mutatsiooni on samas geenis, kui trans-heterosügootidel on mutantne fenotüüp, ja erinevates, kui neil pole mutantset fenotüüpi.

transitsioon (ingl. Transition)

  • by

Mutatsioon, mis põhjustatakse DNA- või RNA-molekulis puriini asendumisel teise puriiniga või pürimidiini asendumisel teise pürimidiiniga.

transversioon (ingl. Transversion)

  • by

Mutatsioon, mis on põhjustatud DNA- või RNA-molekulis puriini asendumisel pürimidiiniga või vice versa (pürimidiin puriiniga).

triip (ingl. Band)

  • by

Elektroforeesil tekkivad fragmentide või molekulide kogumid, mis ilmnevad geelis triipudena.

triplet (ingl. Triplet)

  • by

RNA nukleotiidikolmik, mis määrab ära kindla aminohappe lülitumise valku. Geneetilise koodi üksus. Vt. koodon.

trisoomsus (ingl. Trisomic)

  • by

Diploidne rakk või organism, kellel on kromosoomipaaris lisakromosoom. Kromosoomi valem: 2n + 1. Üks kromosoom on kolmes korduses.