Skip to content

Geneetika sõnastik

T-antigeen (ingl. T antigene)

 • by

Viiruste (nt. ahvide ja inimeste polüoomiviirus SV40) heksameerne valguline proto-onkogeen, mis on vajalik ka viiruse DNA replikatsiooniks.

T-DNA (ingl. T-DNA)

 • by

Agrobacterium tumefaciens´i Ti-plasmiidi DNA-segment, mis ülekandel taimerakku inserteerub taimeraku kromosoomi ja on võimeline seal ka avalduma.

t-ling (ingl. T-loop)

 • by

Telomeeri eendunud 3´-otsa G-rikas üksikahelaline ala, mis pöördub tagasi ning paardub komplementaarsuse alusel ülesvoolu asetseva telomeeri kordusjärjestusega.

T-rakkude repertuaar (ingl. T cells repertoire)

 • by

Tüümuses lõplikult diferentseerunud erineva spetsiifilisusega T-rakkude kogum. Repertuaari kujunemise eelduseks on somaatilised rekombinatsioonid T-raku antigeensetes retseptorites e. TCR-lookustes.

T-rakud (ingl. T cells)

 • by

Üks lümfotsüütide põhitüüpe, mis pärinevad pluripotentsetest hematopoeetilistest tüvirakkudest. Vt. T-lümfotsüüdid.

T-vöödid (ingl. T bands)

 • by

Kromosoomi telomeersete piirkondade värvumine, kasutades spetsiifilisi värvimismeetodeid. Diferentsiaalvärvimisega eristatakse G- või Q-vööte, R- (ingl. reverse) vöödistust, C- e. CBG- (C-vöödid baariumkloriidi ja Giemsa värviga) vöödistust,… Read More »T-vöödid (ingl. T bands)

TACTAAC-järjestus (ingl. TACTAAC box)

 • by

Eukarüootsete geenide konserveerunud DNA-järjestus (TACTAAC), mis asub ca 30 nukleotiidi ülesvoolu intronite 3´-splaissingusaidist. Selle järjestuse 3´-adeniin osaleb introni väljalõikamisel.

tagasiristamine (ingl. Backgross)

 • by

F1-hübriidi tagasiristamine ühega vanemtüüpi (P) isenditest. Ristamisel saadakse tagasiristamise järglaskond (Fb). Vt. testristamine.

täht (ingl. Aster)

 • by

Mitoosi alguses moodustub mikrotuubulitest raku poolustele mõlema tütartsentrosoomse kompleksi ümber päikesekiirekujuline tähtjas struktuur – astraalsed mikrotuubulid. Tsentrosoomist saavad alguse ka käävi polaarsed ja ekvatoriaalsed mikrotuubulid… Read More »täht (ingl. Aster)

täiskasvanu tüvirakud (ingl. Adult stem cells)

 • by

Täiskasvanud organismi lõplikult diferentseerunud (eristunud) koes olevad vähediferentseerunud rakud, mis on võimelised jagunema ja andma alguse selle koe iseloomulikele diferentseerunud rakkudele.

täissööde (ingl. Complete medium)

 • by

Rakkude (organismide) kasvukeskkond, kus on kõik raku eluks vajalikud aminohapped, puriinid, pürimidiinid ja kasvufaktorid (vitamiinid jms.).

telomeer (ingl. Telomere)

 • by

Eukarüootsete kromosoomide otstes paiknev unikaalne struktuur, mis ei lase kromosoomidel omavahel ühineda ega kromosoomi otste geenidel mitooside käigus degradeeruda.

terminaliseerimine (ingl. Terminalization)

 • by

Meioosi profaasi diploteeni- e. diploneemastaadiumis bivalentides (homoloogsete kromosoomide õdekromatiidides) tsentromeeridest algav liikumine, kus on näha kiasmide liikumist bivalentide otste suunas.

testikulaarne feminisatsioon e. täielik androgeenitundetuse sündroom (ingl. Testicular feminization, Complete androgen intensitivity syndrome)

 • by

X-liitelise testosterooni retseptorgeeni puudumisel X-kromosoomi pikas õlas areneb XY-embrüost emasorganism (genotüübilt isane, fenotüübilt emane). Mehe karüotüübiga ja testistega naised, kellel puuduvad munasarjad, emakas ja munajuha… Read More »testikulaarne feminisatsioon e. täielik androgeenitundetuse sündroom (ingl. Testicular feminization, Complete androgen intensitivity syndrome)

tetraad (ingl. Tetrad)

 • by

Teise meiootilise jagunemise tulemusel moodustuvad neli rakku taimedel (tolmuterade tetraadid) või seentel (askospoorid). Mõistet kasutatakse ka neljaste kromatiidide grupi identifitseerimiseks, mis moodustuvad duplitseerunud homoloogsete kromosoomide… Read More »tetraad (ingl. Tetrad)

tetrasoomik (ingl. Tetrasomic)

 • by

Tuum või organism, kelle üks kromosoom on esindatud nelja homoloogiga (tetrasoomia), ülejäänud kromosoomid on aga diploidsed (kromosoomivalem: 2n + 2).

Ti-plasmiid (ingl. Ti plasmid)

 • by

Agrobacterium tumefaciens´i ja A. rhizogenes´i suur rõngasplasmiid, mis põhjustab taimedel kalluskasvajate (haiguste) induktsiooni ning mis on tähtsaks vektoriks geenide ülekandel (eriti kahekojalistesse) taimedesse.

tõenäosus (ingl. Probability)

 • by

Sündmuse toimumise oodatav sagedus. Sõltumatute sündmuste tõenäosuse leidmiseks üksiksündmuste tõenäosused korrutatakse, sõltuvate (üksteist välistavate) sündmuste puhul aga tõenäosused liidetakse.

tõenäosussuhte logaritm (ingl. Lod score)

 • by

Tõenäosussuhte logaritm ahelduse hindamiseks uuritava sugupuu andmetel. Tõenäosussuhe arvutatakse vaadeldava rekombinatsioonitulemuste alusel eeldatava ahelduse tõenäosuse suhtena sõltumatu rekombinatsiooni tõenäosusse. Saadud suhtest võetakse kümnendlogaritm.

toksiin (ingl. Toxin)

 • by

Mürgised ühendid, mida toodavad elusorganismi rakud, et hoiatada teisi ja kaitsta ennast. Eristatakse tsüanotoksiine, bakteriotsiine, hemotoksiine, neurotoksiine, tsütotoksiine ja mükotoksiine, mis toimivad ka kõrgematesse organismidesse.

tolmukad (ingl. Stamen)

 • by

Taime õisiku reproduktiivorganid, mis kannavad õistaimede anteriide, kus paiknevad mikrosporangiumid spooridega ja arenevad tolmuteri sisaldavad spermiumid.

tööstuslik melanism (ingl. Industrial melanism)

 • by

Looduslike liikide adaptiivne mehhanism keskkonna antropogeensete muutuste suhtes. Näiteks liblikate tiivavärvuse muutumine tumedaks saastunud keskkonnaga kohastumisel – et mitte taustalt välja paista.

trans-splaissing (ingl. Trans splicing)

 • by

Sel puhul võivad mRNA erinevad segmendid olla transkribeeritud DNA erinevatelt piirkondadelt, üksteisest sõltumatult. Erinevate transkriptide eksonid viiakse kokku intronite interaktsioonide tulemusel.

trans-test (ingl. trans test)

 • by

Trans-heterosügootide konstrueerimine ja analüüs. Kaks mutatsiooni on samas geenis, kui trans-heterosügootidel on mutantne fenotüüp, ja erinevates, kui neil pole mutantset fenotüüpi.