Skip to content

Geneetika sõnastik

gastrula (ingl. Gastrula)

 • by

Kolmest lootelehest koosnev varane loomaembrüo: vastav embrüoloogiline staadium järgneb blastulastaadiumile. Karikloode.

GC-järjestus (ingl. GC box)

 • by

Konserveerunud nukleotiidijärjestus eukarüootsetes promootorites, mis on kaastegev transkriptsiooni initsiatsioonil.

geen (ingl. Gene)

 • by

Spetsiifilise bioloogilise funktsiooniga geneetiline determinant. Pärilikkuse ühik, mis asub kromosoomi kindlas punktis (lookuses). DNA segment, mis kodeerib mingit kindlat RNA-d ja mRNA kaudu kindlat polüpeptiidi… Read More »geen (ingl. Gene)

geenidoos (ingl. Gene dose)

 • by

Tunnust määravate geenikoopiate (ka alleelide) arv, millega määratakse ära moodustatava produkti hulk ja tunnuse intensiivsus või normaalsus.

geenidoping (ingl. Gene doping)

 • by

Rakkude, geenide, geneetiliste elementide ja geenimuunduste kasutamine indiviidi mingite (nt. atleetlike) omaduste võimendamiseks.

geenikiip (ingl. Gene chip)

 • by

Väike silikoonplaat või muu tahke kandja, mis sisaldab oma pinnal kindla mustrina (mikroreastusena) suurt hulka sünteetilisi oligonukleotiidseid või cDNA-proove hübriidimiseks uuritava DNA-ga.

geenimälu (ingl. Gene memory)

 • by

Geeni avaldumine olenevalt sellest, kummalt vanemalt vastav geen on päritud. Geen on märgistatud näiteks DNA metüülimisega. Vt. genoomne vermimine.

geeniperekond (ingl. Gene family)

 • by

Fülogeneetiliselt suguluses olevate samas või erinevates kromosoomides asuvate geenide rühm, kus DNA-järjestused on homoloogsed (paraloogsed).

geenisegmendid (ingl. Gene segments)

 • by

Geenisegmendid on justkui laos hoiul olevad geenifragmendid, mida kasutatakse vastavalt vajadusele geenide reassambleerimiseks fragmentide kokkulohistamisega, näiteks organismide arengu eri etappidel.

geenisond (ingl. Gene tag)

 • by

Radioaktiivse või fluorestsentsmärgisega DNA- või RNA-fragment, mis tuvastab hübriidimisel temaga komplementaarse nukleiinhappe lõigu.

geenivaigistus (ingl. Gene silencing)

 • by

Geeni avaldumise epigeneetiline pärssimine, kas transkriptsiooniline (heterokromatinisatsioon, DNA metüülimine) või posttranskriptsiooniline (RNA interferents).

geenivool (ingl. Gene flow)

 • by

Geenide levik ühest populatsioonist teise isendite migratsioonil. Sellega kaasneb tavaliselt alleelisageduste muutus, mõnikord uute (mutantsete) alleelide sisenemine genofondi.

geennokauditud hiir (ingl. Knockout mouse)

 • by

Hiir, kelle genoomist on kõrvaldatud mingi kindel geen või geenid, kuid kes on võimeline vähemalt nokauditud geeni heterosügootsuse korral andma eluvõimelisi järglasi.

gemmula (ingl. Gemmula)

 • by

Hüpoteetilised geneetilised elemendid, mis tekivad orga-nismi kõigis keharakkudes ja rändavad sugurakkudesse pärandamiseks järglastele (Darwin).

genofond (ingl. Gene pool; Genofond)

 • by

Populatsiooni kõigi isendite genotüüpides sisalduvate alleelide ja muude geneetiliste elementide kogum. Inimese puhul kasutusel ka termin „geenitiik”.

genoom (ingl. Genome)

 • by

Täiskomplekt (n) kromosoome (ja seega geene), mis pärandub terviküksusena ühelt vanemalt.

genoomsed ümberkorradused (ingl. Genomic rearrangements)

 • by

Antikehade ahelaid kodeeriv geneetiline informatsioon säilitatakse nukleiinhappe eraldiasetsevate lõikudena, mis kombineerudes pannakse organismi antikehi tootvate rakkude diferentseerumise käigus genoomsetel ümberkorraldustel kokku kindlateks geenijärestusteks.