Skip to content

Geneetika sõnastik

hälve (ingl. Deviation)

 • by

Statistikas kõrvalekalle oodatavast väärtusest; kõrvalekalle normaalsest tüübist, jaotusest.

haplotüüp (ingl. Haplotype)

 • by

Tihedalt aheldunud geneetiliste elementide (nt. eri lookuste kindlate alleelide) järjestus kromosoomis, mis pärandub ühtse üksusena. Näiteks üksiknukleotiidse polümorfismi (SNP-d) saitide aheldusrühm.

HAT-sööde (ingl. HAT medium)

 • by

Selektiivsööde somaatiliste hübriidrakkude (nt. hübridoomide) esmaseks kasvatamiseks (sisaldab hüpoksantiini, aminopteriini ja tümidiini). Vt. hübriidrakud.

heeliks (ingl. Helix)

 • by

Igasugune kruvijooneliselt spiraalne ruumiline struktuur (nt. DNA kaksikheeliks).

heeliks-pööre-heeliks-motiiv (ingl. Helix-turn-helix)

 • by

Kolm lühikest aminohapete ahela heeliksit on üksteise suhtes pööratud nendevahelise lühikese mitteheelikselise ahelaosa abil. C-terminaalsem kolmest heeliksist vastutab DNA-ga seondumise, ülejäänud kaks valgu dimeriseerumise eest.

heeliks, α-heeliks (ingl. α-Helix)

 • by

Valgu sekundaarstruktuuri tüüp. α-heeliks on jäik silinderjas struktuur, mis moodustub teineteisest kolme või nelja aminohappe kaugusel olevate peptiidrühmadevaheliste vesiniksidemete abil.

heem (ingl. Haeme)

 • by

Hapnikku siduv prosteetiline rühm hemoglobiinis ja muudes hemoproteiinides; koosneb heterotsüklilisest porfüriinist, mille keskel on raua-aatom.

hemaglutiniin (ingl. Haemaglutinine)

 • by

Gripiviiruse pinnal olev glükoproteiinne pinnaantigeen, mis moodustab naelakujulisi struktuure, mille abil seondubki viirus infitseeritava rakuga.

hemisügoot (ingl. Hemizygote)

 • by

Indiviid, kellel on ainult üks koopia geenist või kromosoomist, teine koopia puudub deletsiooni või suguliitelisuse tõttu.

hemoglobiin (ingl. Haemoglobin)

 • by

Rauda sisaldav ühendvalk selgroogsete erütrotsüütides. Tähtis hapniku transpordil kopsust (lõpustest) kudedesse. Vt. heem.

heterokromatiin (ingl. Heterochromatin)

 • by

Kromatiin, mis värvub tugevalt isegi interfaasis, olles tugevalt kokku pakitud olekus ja sisaldades tavaliselt väheste geenide kordusjärjestusi; geneetiliselt inaktiivne kromosoomiosa.

heterotroofid (ingl. Heterotrophs)

 • by

Organismid, kes toituvad teiste organismide poolt moodustatud orgaanilisest ainest, saades elutegevuseks vajaliku energia keemilise energia näol.

Hfr (ingl. Hfr)

 • by

Escherichia coli kõrgsagedusliku rekombinatsioonivõimega tüvi. Sellises tüves on F-episoom integreerunud bakterikromosoomi.

hii-vorm (ingl. Chi forms)

 • by

Krossingoveri käigus toimuvad DNA mõlemas ahelas üksikahelalised katkemised ja taasühinemised, mille tulemusena moodustub DNA-ahelatest X-kujuline struktuur.

hilised geenid (ingl. Late genes)

 • by

Mõõduka faagi lüütilist tsüklit (faagiosakeste moodustumist) määravad geenid. Hiliste geenide sisselülitamiseks on faag lambdal vaja üht hilinenud varase geeni produkti – Q-valku.

histoonid (ingl. Histones)

 • by

Aluseliste aminohapete poolest rikas kromosoomivalkude grupp. Osalevad kromosoomide DNA kokkupakkimisel ja geenide aktiivsuse regulatsioonil.

histoonide atsetüülimine (ingl. Histone acetylation)

 • by

Atsetüülgrupi lisamine nukleosoomi histooni lüsiini jäägile ensüümi histooni atsetüültransferaasi toimel. Atsetüülimine/deatsetüülimine muudab kromatiini struktuuri ja reguleerib sellega DNA transkriptsioonilist aktiivsust.

homeojärjestus (ingl. Homeobox)

 • by

Kõigil loomadel eksisteerivatele arengugeenidele omane homoloogne 180-nukleotiidipaariline järjestus ja neile vastavate valkude 60-aminohappeline järjestus, mida nimetatakse homeodomeeniks.

homeootiline mutatsioon (ingl. Homeotic mutation)

 • by

Mutatsioon, mis põhjustab organismi kehaosade moodustumist ebanormaalsetes asupaikades. Näiteks mutatsioonid Drosophila´l, mis põhjustavad jalgade arenemist pea piirkonda tundlate asukohta või liigse tiivapaari arengu.

homeootilised geenid (ingl. Homeotic genes)

 • by

Homoloogsete geenide rühm, mille produktid kontrollivad embrüonaalses arengus keha diferentseerumist piki keha esiosa-tagaosa telge, määrates kehaehituse üldarhitektoonika.

hormoon (ingl. Hormone)

 • by

Organismi mingi kindla kehaosa rakkude moodustatud orgaaniline ühend, mis transporditakse kehavedelikega keha teise ossa, kus ta on antud piirkonna rakkude aktiivsuse regulaatoriks või koordineerivaks signaalaineks.

hübriid (ingl. Hybrid)

 • by

Ühe või rohkema geeni poolest erinevate homosügootsete vanemate järglane. Ka geneetiliselt mittesugulastüvede, -liinide, -alamliikide ja -liikide ristamisest saadud järglaskond.