Skip to content

Geneetika sõnastik

defektsed faagid (ingl. Defective phages)

 • by

Peremeesraku DNA integratsiooni tõttu on faag kaotanud peremeesraku inserteerunud DNA-lõiguga proportsionaalse osa oma DNA-st (geenidest). Ei moodusta uusi faagi partikleid.

denaturatsioon (ingl. Denaturation)

 • by

Makromolekuli loomuliku konformatsiooni kaotamine, millega koos kaob tavaliselt ka bioloogiline aktiivsus. Denatureeritud valkudes keerduvad polüpeptiidid lahti, millega muutuvad ka valgu lahustuvusomadused.

determinatsioon (ingl. Determination)

 • by

Protsess, millega embrüo mittediferentseerunud rakud omandavad võime areneda spetsiifilisteks rakutüüpideks (fibroblastid, lihasrakud, neuronid jt.) – toimub nende rakkude arengusuuna kinnistumine.

Dicer-ensüüm (ingl. Dicer enzyme)

 • by

RNaas III perekonna endoribonukleaas, mis järkab kaksikahelalist RNA-d. Tulemusel moodustuvad 20–25 nukleotiidipaari pikkused kaksikahelalised siRNA-d.

dihübriid (ingl. Dihybrid)

 • by

Indiviid, kes on heterosügootne kahes uuritavas alleelipaaris. Ristamiskatsetes järglaskond, kus on ristatud homosügootseid vanemaid, kes erinevad teineteisest kahe tunnuspaari poolest.

dimeer (ingl. Dimer)

 • by

Molekul, mis on tekkinud kahe sarnase molekuli (monomeeri) ühinemisel. Tavaliselt tekib polümerisatsioonil.

dimerisatsioon (ingl. Dimerization)

 • by

DNA-seondumisdomeeni seostumine repressori aktiivsete dimeeridega. E. coli üheks SOS-vastuseks on RecA-valgu konversioon proteaasiks, mis lõikab katki λ-repressori ühendpiirkonna, millega takistatakse repressori seostumine.

dimorfism (ingl. Dimorphism)

 • by

Populatsioonis (liigis) on kaks erisugust vormi, näiteks sellised tunnused kui sugu, kasv, värvus jt. Tuntuim näide – seksuaalne dimorfism – sugude erinevus.

diploid (ingl. Diploid)

 • by

Kahe kromosoomikomplektiga (2n) rakud või organismid. Kõrgemate taimede ja loomade somaatilised koed on algul kromosoomistiku poolest diploidsed, erinevalt haploidsetest (monoploidsetest) gameetidest.

ditüüp (ingl. Ditype)

 • by

Seente askuses esinev spooride tetraad (nt. 2 AB ja 2 ab), kus on kaht tüüpi meioosiprodukte.

DNA (ingl. DNA)

 • by

Desoksüribonukleiinhape. Geneetilist informatsiooni kandev polümeer, millest koosnevad geenid. DNA on makromolekul, mis koosneb kahest pikast komplementaarsest desoksüribonukleotiidide ahelast, kus monomeerid on üksteisega seotud fosfodiestersidemega. Ahelad… Read More »DNA (ingl. DNA)

DNA fotolüaas (ingl. DNA photolyase)

 • by

Sinise lainepikkusega valguse poolt aktiveeritav ensüüm, mis tunneb ära ja kõrvaldab keemilise pöördreaktsiooniga DNA-st näiteks UV-kiirguse toimel moodustunud pürimidiindimeerid. Vt. fotoreaktivatsioon.

DNA glükosülaasid (ingl. DNA glycosylases)

 • by

Erinevate geenide poolt määratud reparatsiooniensüümid, mis tunnevad ära DNA-s esinevad valed N-alused (oksüdeeritud, alküülitud, hüdroksüülitud või desamiinitud) ning osalevad nende väljavahetamisel.

DNA korrektuur (ingl. DNA proofreading)

 • by

DNA sünteesi järel skaneeritakse sünteesitud DNA-ahelat DNA polümeraaside 3´ → 5´ eksonukleaasse aktiivsuse tõttu: paardumisvead avastatakse ja 3´-otsast kõrvaldatakse mittepaardunud nukleotiid, s.t. parandatakse viga.

DNA lahtikeerdumine (ingl. DNA unwinding)

 • by

DNA lahtikeerdumine (lahtispiraliseerumine) tagab transkriptsiooni toimumise. Lahtikeerdunud kaksikahelalised siRNA-d ja miRNA-d kaotavad eelistatult ühe RNA-ahela.

DNA tömbid otsad (ingl. DNA blunt ends)

 • by

Mõned restriktaasid tekitavad katked DNA kaksikahelatel samas punktis. DNA mõlemad ahelad on katkekohal võrdse pikkusega, ilma kleepuvate otsteta. Need on nn. tömbid otsad.

DNA-ahelate paine (ingl. DNA bending)

 • by

DNA ühinemisel regulatoorsete valkudega muutub tema tavastruktuur, st. ahelad painduvad. Ahelate paindumine võimaldab DNA-l eksponeerida kindlaid nukleotiitseid järjestusi.

DNA-ahelate vahetus (ingl. Strand exchange)

 • by

Krosssingoveri teises etapis DNA-ahelate asendamisele järgnevalt paardub üksikuks jäänud ahel talle komplementaarse esimesest DNA-molekulist pärit üksikahelalise piirkonnaga.

DNA-käänd (ingl. DNA bending)

 • by

Transkriptsiooni aktivatsiooni mehhanism. Näiteks on lac-promootori CRP-DNA-kompleks DNA enda sünteesitelje suhtes 90o käändu-nud.

DNA-lingud (ingl. Loops)

 • by

Kromosoomilingud. Kokku pakitud kromosoomi lahtikeerdunud lingukujulised osad. Vt. juuksenõelastruktuurid; lambiharikromosoomid.

DNA-mikrokiip (ingl. DNA microchips)

 • by

Mõneruutsentimeetrilisele kandjale (nt. alusklaas) laikudena kovalentselt kinnitatud kümned tuhanded spetsiifilised oligonukleotiidsed DNA-proovid.

DNA-mikrokiiptehnoloogia (ingl. DNA microarray technology)

 • by

Molekulaarbioloogias kasutatav multiplekstehnoloogia, kus tahkele kandjale (klaas, silikon Affymetrix-kiipidel või kuulikestele Illumina platformil) kovalentselt kinnitatud kümneid tuhandeid spetsiifilisi oligonukleotiidseid järjestusi hübriiditakse spetsiifiliste cDNA- või cRNA-proovidega.