Skip to content

Geneetika sõnastik

ebaspetsiifiline immuunvastus (ingl. Non-specific immune response)

 • by

Kaasasündinud immuunsüsteemid, mis toimivad infektsioossete mõjurite suhtes ühtsetel põhimõtetel. Ei võimalda spetsiifilist kohanemist mikroobide muutlikkusega ning seepärast annab ebaspetsiifilise immuunvastuse ning vaid osalise nakkusvastase kaitse.

eelformeeritud sahharoosi tihedusgradient-tsentrifuugimine (ingl. Sucrose velocity density-gardient centrifugation)

 • by

Nukleiinhapped liiguvad tsentrifugaaljõu mõjul sõltuvalt nende molekulmassist: mida raskem nukleiinhape, seda kaugemale ja tihedamasse sahharoosi gradiendi tsooni ta liigub. Ultratsentrifuugimisel kasutatakse rootorit, milles olevad tsentrifuugitopsid… Read More »eelformeeritud sahharoosi tihedusgradient-tsentrifuugimine (ingl. Sucrose velocity density-gardient centrifugation)

ekson (ingl. Exon)

 • by

Eukarüootse geeni DNA-lõik, mis ühendatakse pre-mRNA splaissingu (kokkupõime) teel teiste eksonite mRNA pidevasse järjestusse.

ekstsisioonreparatsioon (ingl. Excision repair)

 • by

DNA parandusprotsess, milles toimub DNA ühe ahela kahjustatud lõigu kõrvaldamine (kahjustuse väljalõikamine) ja õige lõigu asendamine uue sünteesimisega, kasutades matriitsina DNA komplementaarset ahelat.

emakas (ingl. Pistil; Uterus)

 • by

Õie keskel asetsev emasorgan, kus asub sigimik. Enamiku imetajate emasorganismi suguelund (sugujuha alumine osa). Imetajal areneb selles loode.

embrüo (ingl. Embryo)

 • by

Varases arenguetapis olev organism. Inimesel areneb embrüo emakas raseduse kahe esimese kuu vältel (edasi nimetatakse embrüot looteks – feetus e. vililane).

endogenoot (ingl. Endogenote)

 • by

Bakteri kromosoomi osa, mis on homoloogne doonorist retsipienti ülekandunud genoomse fragmendiga (eksogenoot) ning mille rekombinatsiooni tulemusel moodustub merosügoot.

endomitoos (ingl. Endomitosis)

 • by

Kromosoomide duplikatsioon ilma tuuma ja raku jagunemiseta. Paarilised tütarkromosoomid eralduvad teineteisest, tulemusena rakus kromosoomide arv (ploidsus) suureneb.

eneseteadvus (ingl. Selfawareness)

 • by

Indiviidide eneseteadvus määrab nii sotsiaalse teadlikkuse kui ka endaga toimetuleku ning viimased koos teiste inimestega suhtlemise võimekuse (sotsiaalsuse).

enhanser (ingl. Enhancer)

 • by

Eukarüootne DNA-järjestus, mis võimendab transkriptsiooni ühel või mõnel geenil, isegi kui ta asetseb transkribeeritavatest geenidest kaugel.

epigeneetiline (ingl. Epigenetic)

 • by

Fenotüübi muutused, mis tulenevad geenide aktiivsuse ajalise ja ruumilise kontrolli geneetilistest ja eksogeneetilistest teguritest ja mehhanismidest.

episoom (ingl. Episome)

 • by

Geneetiline element, mis võib olla või puududa, võib integreeruda kromosoomi või olla sõltumatult tsütoplasmas. Näiteks Escherichia coli sugufaktor (F).

epistaas (ingl. Epistasis)

 • by

Mittealleelsete geenide produktide vastastikune mõju. Epistaatilised geenid pärsivad hüpostaatiliste geenide avaldumist.

epitoop (ingl. Epitope)

 • by

Antigeenne determinant antigeenimolekulis, mille alusel antikehad eristavad erinevaid antigeene.

esmane transkript (ingl. Primary transcript)

 • by

Transkriptsioonil moodustunud RNA-molekul (eukarüootidel nt. pre-mRNA, pre-tRNA, pre-rRNA, iRNA esmased transkriptid), millel pole toimunud transkriptsioonijärgset töötlust (protsessingut).

etiidiumbromiid (ingl. Ethidium bromide, EtBr)

 • by

Agaroosgeeli värvimisel EtBr-ga seondub see interkaleeruv värvaine DNA kaksikheeliksi nukleotiidipaaride vahele ning fragmente UV-valgusega valgustades on DNA-triibud geelis nähtavad roosalt helenduvate triipudena.

eukromatiin (ingl. Euchromatin)

 • by

Kromosoomide kromatiinipiirkonnad, mis ei värvu tuuma värvainetega intensiivselt ning milles paiknevad eritüübilised aktiivsed geenid. Vt. heterokromatiin.

euploidsus (ingl. Euploidy)

 • by

Organismi või raku seisund, milles kromosoomiarv on monoploidse (n) või haploidse kromosoomiarvu kordne. Näiteks diploid, triploid, tetraploid jne. Vt. aneuploidsus.