Skip to content

Geneetika sõnastik

kobarloode (ingl. Morula)

 • by

Sügoodi lõigustumisel tekkiv diferentseerumata rakukobar. Neist suure jagunemisvõimega rakkudest tekivad kõik täiskasvanud organismi rakutüübid.

koduhoidjad geenid (ingl. Housekeeping genes)

 • by

Konstitutiivse avaldumisega geenid, mille produkte (tRNA ja rRNA, RNA polümeraasi alaüksused, ribosoomivalgud, üldisi metaboolseid protsesse katalüüsivad ensüümid jms.) vajab rakk pidevalt oma funktsioneerimiseks.

kodukorrashoiukäitumine (ingl. Nest-cleaning behaviour)

 • by

Mesilaste pesakoristuskäitumine, mispuhul hukkunud vastset sisaldav kärjekann avatakse ja hukkunud vastsed eemaldatakse. Metsiktüüpi dominantse ebahügieenilisuse tunnusega kärbsed ei eemalda kärjekannust hukkunud vastseid.

koed (ingl. Tissue)

 • by

Rakkude organisatsioonitase, kus diferentseerumise käigus on tekkinud populatsioon rakke, mis on spetsialiseerunud mingi ühise funktsiooni täitmisele.

kohasus (ingl. Fitness)

 • by

Valikuväärtus. Kindla genotüübiga isendite edukate järglaste arv, võrreldes ja väljendades suhtena populatsiooni keskmisse või populatsiooni muude genotüüpidega isendite järglaskonda.

kokkuvoltumine (ingl. Folding)

 • by

Spontaanselt toimuv polüpeptiidahela renaturatsioon, mis on määratud polüpeptiidahela aminohappejärjestusega (primaarstruktuuriga).

kolhitsiin (ingl. Colchicine)

 • by

Sügiskrookuse e. sügislille (Colchicum autumnale) alkaloid. Pidurdab kääviniitide teket ja peatab mitoosi metafaasis.

koloonia (ingl. Colony)

 • by

Kompaktne rakkude kogum, mis on moodustunud ühe eellasraku jagunemisel. Ka loomade koondumine mingile alale, näiteks lindude pesitsuskolooniad.

kolooniahübriidimine (ingl. Colony hybridization)

 • by

Petri tassilt tehakse tempelkülv nitrotselluloos- või nailonfiltrile. Filtril mikroobid lüüsitakse, DNA denatureeritakse, üksikahelaline DNA seotakse filtriga ning hübriiditakse radioaktiivse geeniprooviga.

konduktorid (ingl. Conductors)

 • by

XX-emasorganismid on heterosügootides retsessiivse mitteavalduva X-liitelise geeni kandjad. Vastav tunnus avaldub sageli poegades, kelle ainus X-kromosoom pärineb emalt.

koniid e. lülieos (ingl. Conidium, pl. Conidia)

 • by

Spetsiaalsel struktuuril, koniidikandjal e. konidofooril (lihtne või harunenud spetsialiseerunud hüüf e. seeneniit, ingl. conidophore), tekkiv aseksuaalse (mittesugulise) paljunemise eos (spoor), mis on iseseisva liikumisvõimeta seenerakk.

konjugatsioon (ingl. Conjugation)

 • by

Sugurakkude (gameetide) või üherakuliste organismide ühinemine viljastumisel. E. coli´l toimub geneetilise materjali suunatud ülekanne doonorrakust (isasrakk) retsipienti (emasrakk). Ka homoloogsete kromosoomide paardumine meioosis.

kontiig (ingl. Contig)

 • by

DNA kattuvad alad (segmendid) või kogum kattuvaid kloone, mille põhjal saab moodustada DNA pidevjärjestuse või konkreetse kromosoomipiirkonna füüsilise kaardi.

koodon (ingl. Codon)

 • by

Kolm kõrvutiasetsevat nukleotiidi mRNA-molekulis määravad kindla aminohappe lülitumise polüpeptiidahelasse või polüpeptiidahela sünteesi lõpetamise (stoppkoodon).

kooperatiivne seondumine (ingl. Cooperative binding)

 • by

Aktivaatorid (transkriptsioonifaktorid) sisaldavad nii DNA-ga kui ka valkudega seostuvaid domeene. Ühe valgu seostumine promootorialale võib soodustada teiste transkriptsiooni aktivatsioonil osalevate valkude seostumist.

koorioni biopsia (ingl. Chorionic biopsy)

 • by

Protseduur loote koorionirakkude võtmiseks platsenta piirkonnast meditsiinilisel eesmärgil (inimesel 9.–12. arengunädal), et testida geneetiliselt loote rakke.

kopolümeerid (ingl. Copolymers)

 • by

Segu, mis koosneb mitmest monomeerist. Näiteks orgaaniliste aluste uratsiili ja tsütosiini polümeer (polü-UC) tekib monomeeride kombineerumisel.

kordus-DNA (ingl. Repetitive DNA)

 • by

DNA-järjestused, mis esinevad genoomis paljude koopiatena, vahel üle miljoni korra (satelliit-DNA, minisatelliidid, mikrosatelliidid, SINE- ja LINE-elemendid jt.).

korepressor (ingl. Co-repressor)

 • by

Efektormolekul, mis moodustab kompleksi repressoriga ning lülitab geeni või geenikompleksi avaldumise (ekspressiooni) välja.

kõrvalahel, R (ingl. Side group)

 • by

Radikaal. Aminohappe N- ja C-terminaalsete otste vahele jääv keemiline rühm, mille varieeruvus annab valkudele ulatusliku struktuurse ja funktsionaalse mitmekesisuse.

kosmiid (ingl. Cosmid)

 • by

Kloonimisvektorid, mis on faag λ kromosoomi ja plasmiidi hübriidid: kosmiid sisaldab faagi cos-saiti ja plasmiidi replikatsiooni alguspunkti.

Kozaki reegel (ingl. Kozak´s rule)

 • by

Eukarüootide translatsiooni initsiatsioonikompleks skaneerib mRNA 5´-otsast konsensusjärjestust esimese AUG-koodoni leidmiseks, millelt algab translatsioon.