Skip to content

Geneetika sõnastik

kääbuskoloonia (ingl. Petite colony)

  • by

Hingamisdefektne mutant pärmseentel, mille tõttu glükoosi sisaldaval agarplaadil moodustuvad vaid väikesed kolooniad. Nad on defektsed glükoosi metabolismi suhtes.

kääv (ingl. Spindle; Mitotic spindle)

  • by

Mikrotuubulitest koosnev süsteem, tänu mille funktsioneerimisele liiguvad kromosoomid jagunevas eukarüootses rakus metafaasiplaadile e. raku ekvatoriaaltasapinnale ning pärast, anafaasis lahknevad tütarkromosoomid raku eri poolustele.

kaksiklaigud (ingl. Twin spots)

  • by

Somaatilisel rekombinatsioonil tekkiv mutantne laiksus äädikakärbestel, näiteks kollased ja kägardunud koestruktuuriga laigud.

kandja (ingl. Carrier)

  • by

Indiviid, kes kannab retsessiivset alleeli, mis ei avaldu (on varjutatud dominantse alleeli poolt).

kapafaktor (ingl. Kappa particles)

  • by

Kinglooma (Paramecium) teatud tüvedes elav sümbiontbakter (Caedibacter), mis toodab teisi, ilma kapapartikliteta kingloomi tapvat mürki.

kärbitud transposaas (ingl. Truncated transposase)

  • by

Osalise pikkusega transposaas transleeritakse transposaasigeeni sees paiknevalt strardikoodonilt. Ta dimeriseerub normaalse transposaasiga ja muudab selle katalüütiliselt inaktiivseks, võimaldades niiviisi oluliselt pärssida transpositsiooniprotsessi.

karbohüdraat (ingl. Carbohydrate)

  • by

Molekul, mis koosneb süsinikust, vesinikust ja hapnikust suhtes 1 : 2 : 1. Suhkrumolekul või makromolekul, mis koosneb suhkru alaüksustest. Süsivesik.

kartsinoomid (ingl. Carcinomas)

  • by

Adenoomsed polüübid muutuvad pahaloomuliseks kasvajaks e. kartsinoomiks näiteks 17. kromosoomis asuva tuumori supressorgeeni TP53 mutatsiooni tulemusel. Kitsamas mõttes on kartsinoomid epiteelkoe kasvajad.

kaspaas (ingl. Caspase)

  • by

Proteolüütiline ensüüm, mis lõhustab valgu aminohapete vahelisi peptiidsidemeid. Kaspaasidel on kriitiline osa apoptoosis.