testristamine (ingl. Testcross)

Dominantse tunnusega hübriidjärglase tagasiristamine retsessiivse vanemaga või geneetiliselt tundmatute indiviidide ristamine täielikult retsessiivse testorganismiga, et selgitada, kas testitav organism on mingi dominantse alleeli suhtes heterosügootne või homosügootne. Sama meetodit kasutatakse ka geenide ahelduse testimiseks.