testristamine (ingl. Testcross)

Dominantse tunnusega hübriidjärglase tagasiristamine retsessiivse vanemaga või geneetiliselt tundmatute indiviidide ristamine täielikult retsessiivse testorganismiga, et selgitada, kas testitav organism on mingi dominantse alleeli suhtes heterosügootne või homosügootne. Sama meetodit kasutatakse ka geenide ahelduse testimiseks.

tetraad (ingl. Tetrad)

Teise meiootilise jagunemise tulemusel moodustuvad neli rakku taimedel (tolmuterade tetraadid) või seentel (askospoorid). Mõistet kasutatakse ka neljaste kromatiidide grupi identifitseerimiseks, mis moodustuvad duplitseerunud homoloogsete kromosoomide assotsieerumisel imetajate meioosis.

tetrasoomik (ingl. Tetrasomic)

Tuum või organism, kelle üks kromosoom on esindatud nelja homoloogiga (tetrasoomia), ülejäänud kromosoomid on aga diploidsed (kromosoomivalem: 2n + 2).