A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

saitspetsiifiline rekombinatsioon (ingl. Site-specific recombination)

Saitspetsiifilise rekombinatsiooni toimumiseks piisab kahe DNA-segmendi vahelisest suhteliselt madalast nukleotiidide homoloogsuse tasemest. Näiteks toimuvad bakteriofaagide integratsioon bakterikromosoomi, integronide lülitumine teise DNA-molekuli koosseisu ning mõnede promootor- ja regulaatorjärjestuste inversioonid geenide ekspressiooni reguleerimisel patogeensetes bakterites just niisugusel viisil.

sälktranslatsioon (ingl. Nick-translation)

DNA märgistamise meetod, kus DNA-sse tehakse esmalt endonukleaasiga üksikahelalised katked e. sälgud. Edasi transleeritakse sälgu kohtadest DNA-lõik radioaktiivselt märgistatud desoksüribonukleosiidtrifosfaatide juuresolekul E. coli polümeraas I toimel: tänu DNA pol I 5´→ 3´ eksonukleaassele ja 5´→ 3´ polümeraassele aktiivsusele.

SAR (ingl. SAR or scaffold-attachment region)

Eukarüootse kromosoomi DNA piirkonnad, mis seonduvad tuuma maatriksiga. Need DNA-järjestused on kuni mõnisada nukleotiidi pikad A:T-rikkad alad (iseloomulikud on motiivid, kus on järjestikku 3 A-d või T-d). SAR-sidel on oluline osa kromatiini struktuursel organisatsioonil tuumas ja geeniekspressiooni regulatsioonil.

satelliit-DNA (ingl. Satellite DNA)

Genoomi komponent, mida on võimalik isoleerida eraldi ülejäänud DNA-st tihedusgradienttsentrifuugimisel. Tavaliselt koosneb see lühikestest tandeemsetest mittekodeerivatest kõrgkordus-DNA järjestustest, millest enamus paikneb kromosoomi telomeerses või tsentromeerses piirkonnas.

seemnealge (ingl. Ovule)

Õistaimede makrosporangium, millest areneb seeme. Ta sisaldab seemnealgme tuumikut (nutselli) ja väliskatet (integumenti).

segregatsioon (ingl. Segregation)

1. Kromosoomipaaride lahknemine meioosis. 2. Alleelide lahknemine heterosügootide gameetides (järglastes). 3. Erinevate fenotüüpide ilmnemine järglaste hulgas seoses kromosoomide või alleelide lahknemisega järglastel, võrreldes nende heterosügootsete vanematega. 4. Mendeli teine pärandumisseadus.

sekreteeritavad IgM-antikehad (ingl. Secretory IgM antibodies)

Esmasel immuunvastusel hakkavad B-rakud sekreteerima IgM-antikehasid, mis on membraaniseoselised antikehad ning B-rakkude retseptori osaks. Nad võimaldavad B-rakkudel seostuda spetsiifilise antigeeniga ning seejärel sisse lülitada B-rakkude aktivatsiooni. Vt. esmane immuunvastus.

seksduktsioon (ingl. Sexduction)

Bakteri kromosoomigeenide inkorporeerumine F-faktorisse ja nende järgnev ülekanne konjugatsioonil retsipientrakku. See saab toimuda tänu asjaolule, et F-plasmiid kui episoom integreerub homoloogsel rekombinatsioonil kromosoomi ning järgnevalt desintegreerub koos plasmiidi kõrval asetseva kromosoomipiirkonnaga autonoomsesse plasmiidsesse olekusse (F´-plasmiidina).