homeojärjestus (ingl. Homeobox)

Kõigil loomadel eksisteerivatele arengugeenidele omane homoloogne 180-nukleotiidipaariline järjestus ja neile vastavate valkude 60-aminohappeline järjestus, mida nimetatakse homeodomeeniks.

homeootiline mutatsioon (ingl. Homeotic mutation)

Mutatsioon, mis põhjustab organismi kehaosade moodustumist ebanormaalsetes asupaikades. Näiteks mutatsioonid Drosophila´l, mis põhjustavad jalgade arenemist pea piirkonda tundlate asukohta või liigse tiivapaari arengu.