haplotüüp (ingl. Haplotype)

Tihedalt aheldunud geneetiliste elementide (nt. eri lookuste kindlate alleelide) järjestus kromosoomis, mis pärandub ühtse üksusena. Näiteks üksiknukleotiidse polümorfismi (SNP-d) saitide aheldusrühm.