anafaas (ingl. Anaphase)

Mitoosi- või meioosifaas, kus tütarkromosoomid liiguvad kääviniitide abil ekvatoriaalplaadilt raku poolustele. Anafaas järgneb metafaasile ja eelneb telofaasile.

analüüsiv ristamine (ingl. Testcross)

Analüüsitava dominants(et)e tunnus(t)ega isendi tagasiristamine retsessiivse vanemaga. Kui analüüsitav organism on homosügootne, siis lahknemist ei toimu, kui heterosügootne, siis saame ühesugused geno- kui ka fenotüübiilised lahknemissuhted: (1 : 1)n.