Skip to content

Geneetika sõnastik

kääbuskoloonia (ingl. Petite colony)

 • by

Hingamisdefektne mutant pärmseentel, mille tõttu glükoosi sisaldaval agarplaadil moodustuvad vaid väikesed kolooniad. Nad on defektsed glükoosi metabolismi suhtes.

kääv (ingl. Spindle; Mitotic spindle)

 • by

Mikrotuubulitest koosnev süsteem, tänu mille funktsioneerimisele liiguvad kromosoomid jagunevas eukarüootses rakus metafaasiplaadile e. raku ekvatoriaaltasapinnale ning pärast, anafaasis lahknevad tütarkromosoomid raku eri poolustele.

kaksiklaigud (ingl. Twin spots)

 • by

Somaatilisel rekombinatsioonil tekkiv mutantne laiksus äädikakärbestel, näiteks kollased ja kägardunud koestruktuuriga laigud.

kandja (ingl. Carrier)

 • by

Indiviid, kes kannab retsessiivset alleeli, mis ei avaldu (on varjutatud dominantse alleeli poolt).

kapafaktor (ingl. Kappa particles)

 • by

Kinglooma (Paramecium) teatud tüvedes elav sümbiontbakter (Caedibacter), mis toodab teisi, ilma kapapartikliteta kingloomi tapvat mürki.

kärbitud transposaas (ingl. Truncated transposase)

 • by

Osalise pikkusega transposaas transleeritakse transposaasigeeni sees paiknevalt strardikoodonilt. Ta dimeriseerub normaalse transposaasiga ja muudab selle katalüütiliselt inaktiivseks, võimaldades niiviisi oluliselt pärssida transpositsiooniprotsessi.

karbohüdraat (ingl. Carbohydrate)

 • by

Molekul, mis koosneb süsinikust, vesinikust ja hapnikust suhtes 1 : 2 : 1. Suhkrumolekul või makromolekul, mis koosneb suhkru alaüksustest. Süsivesik.

kartsinoomid (ingl. Carcinomas)

 • by

Adenoomsed polüübid muutuvad pahaloomuliseks kasvajaks e. kartsinoomiks näiteks 17. kromosoomis asuva tuumori supressorgeeni TP53 mutatsiooni tulemusel. Kitsamas mõttes on kartsinoomid epiteelkoe kasvajad.

kaspaas (ingl. Caspase)

 • by

Proteolüütiline ensüüm, mis lõhustab valgu aminohapete vahelisi peptiidsidemeid. Kaspaasidel on kriitiline osa apoptoosis.

keemiline gradient rakus (ingl. Chemical gradient)

 • by

Sügoodi arengu algetapid on määratud munarakuga kaasa tulevate ainetega, mis moodustavad rakus keemilised gradiendid, et initsieerida sügoodi esmast arengut ja geeni aktiivsust. Vt. positsiooniline informatsioon.

keskmine (ingl. Mean)

 • by

Aritmeetiline keskmine. Kõikide mõõtmiste või väärtuste summa uuritavas valimis, jagatud valimi indiviidide arvuga.

kiasm (ingl. Chiasma, pl. Chiasmata)

 • by

Esimese meiootilise jagunemise profaasi diploteenistaadiumis kahe homoloogse kromosoomi neljast kromatiidist koosnevas grupis nähtav kahe kromosoomi vaheline DNA-lõikude vahetuskoht, kus toimub ristsiire.

kiilaspäisus (ingl. Pattern baldness)

 • by

Juuste väljalangevus. Kiilaspäisust määrav alleel avaldub erinevatel sugupooltel eri moodi: meestel dominantselt, naistel retsessiivselt. Juuste hõrenemine algab lagipeast (kujundkiilaspäisus) või mõlemalt oimukohalt, transformeerudes lagipeas (musterkiilaspäisus).

kinetohoor (ingl. Kinetochore)

 • by

Kromosoomi tsentromeerse piirkonnaga assotsieeruv valguline struktuur eukarüootsete rakkude mitoosil/meioosil, kuhu rakkude jagunemisel kinnituvad käävi mikrotuubulid.

kloon (ingl. Clone)

 • by

Rakkude või organismide sugulisel paljunemisel moodustuv geneetiliselt ühtlik järglaskond.

kloonitud loom (ingl. Cloned animal)

 • by

Tuuma transplantatsioonitehnika abil saadav grupp geneetiliselt identseid loomi, kus sama doonori somaatiliste rakkude tuumi transplanteeritakse tuumadeta munarakkudesse. Kloonitud loomadel on epigeneetiline muutlikkus.

kloroplast (ingl. Chloroplast)

 • by

Taimeraku tsütoplasmaorganell, mis sisaldavad fotosünteesiks klorofülli ja kus sünteesitakse uut orgaanilist ainet (glükoosi). Kloroplasti DNA on tsütoplasmaatilise pärilikkuse osa.

kobarloode (ingl. Morula)

 • by

Sügoodi lõigustumisel tekkiv diferentseerumata rakukobar. Neist suure jagunemisvõimega rakkudest tekivad kõik täiskasvanud organismi rakutüübid.