A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

testristamine (ingl. Testcross)

Dominantse tunnusega hübriidjärglase tagasiristamine retsessiivse vanemaga või geneetiliselt tundmatute indiviidide ristamine täielikult retsessiivse testorganismiga, et selgitada, kas testitav organism on mingi dominantse alleeli suhtes heterosügootne või homosügootne. Sama meetodit kasutatakse ka geenide ahelduse testimiseks.

tetraad (ingl. Tetrad)

Teise meiootilise jagunemise tulemusel moodustuvad neli rakku taimedel (tolmuterade tetraadid) või seentel (askospoorid). Mõistet kasutatakse ka neljaste kromatiidide grupi identifitseerimiseks, mis moodustuvad duplitseerunud homoloogsete kromosoomide assotsieerumisel imetajate meioosis.

tetrasoomik (ingl. Tetrasomic)

Tuum või organism, kelle üks kromosoom on esindatud nelja homoloogiga (tetrasoomia), ülejäänud kromosoomid on aga diploidsed (kromosoomivalem: 2n + 2).

Ti-plasmiid (ingl. Ti plasmid)

Agrobacterium tumefaciens´i ja A. rhizogenes´i suur rõngasplasmiid, mis põhjustab taimedel kalluskasvajate (haiguste) induktsiooni ning mis on tähtsaks vektoriks geenide ülekandel (eriti kahekojalistesse) taimedesse.

tõenäosus (ingl. Probability)

Sündmuse toimumise oodatav sagedus. Sõltumatute sündmuste tõenäosuse leidmiseks üksiksündmuste tõenäosused korrutatakse, sõltuvate (üksteist välistavate) sündmuste puhul aga tõenäosused liidetakse.

tõenäosussuhte logaritm (ingl. Lod score)

Tõenäosussuhte logaritm ahelduse hindamiseks uuritava sugupuu andmetel. Tõenäosussuhe arvutatakse vaadeldava rekombinatsioonitulemuste alusel eeldatava ahelduse tõenäosuse suhtena sõltumatu rekombinatsiooni tõenäosusse. Saadud suhtest võetakse kümnendlogaritm.