saitspetsiifiline rekombinatsioon (ingl. Site-specific recombination)

Saitspetsiifilise rekombinatsiooni toimumiseks piisab kahe DNA-segmendi vahelisest suhteliselt madalast nukleotiidide homoloogsuse tasemest. Näiteks toimuvad bakteriofaagide integratsioon bakterikromosoomi, integronide lülitumine teise DNA-molekuli koosseisu ning mõnede promootor- ja regulaatorjärjestuste inversioonid geenide ekspressiooni reguleerimisel patogeensetes bakterites just niisugusel viisil.

sälktranslatsioon (ingl. Nick-translation)

DNA märgistamise meetod, kus DNA-sse tehakse esmalt endonukleaasiga üksikahelalised katked e. sälgud. Edasi transleeritakse sälgu kohtadest DNA-lõik radioaktiivselt märgistatud desoksüribonukleosiidtrifosfaatide juuresolekul E. coli polümeraas I toimel: tänu DNA pol I 5´→ 3´ eksonukleaassele ja 5´→ 3´ polümeraassele aktiivsusele.

SAR (ingl. SAR or scaffold-attachment region)

Eukarüootse kromosoomi DNA piirkonnad, mis seonduvad tuuma maatriksiga. Need DNA-järjestused on kuni mõnisada nukleotiidi pikad A:T-rikkad alad (iseloomulikud on motiivid, kus on järjestikku 3 A-d või T-d). SAR-sidel on oluline osa kromatiini struktuursel organisatsioonil tuumas ja geeniekspressiooni regulatsioonil.

satelliit-DNA (ingl. Satellite DNA)

Genoomi komponent, mida on võimalik isoleerida eraldi ülejäänud DNA-st tihedusgradienttsentrifuugimisel. Tavaliselt koosneb see lühikestest tandeemsetest mittekodeerivatest kõrgkordus-DNA järjestustest, millest enamus paikneb kromosoomi telomeerses või tsentromeerses piirkonnas.