puff (ingl. Puff)

Polüteenkromosoomide eukromatiinsetes alades olevad aktiivsed geenid, mis on nähtavad heledate puhetunud aladena, sest need DNA piirkonnad on lahti spiraliseerunud ja transkriptsiooniliselt aktiivsed.

puhasliin (ingl. Inbred line)

Tüvi (liin), mis saadakse paljude põlvkondade järel pärast süstemaatilist sisearetust. Näiteks taimede korduv iseviljastamine või loomadel esimese astme sugulaste vahelised ristamised.

Punnetti ruutmeetod (ingl. Punnett square method)

Tõenäosuste arvutamise meetod, kus ruudustiku ühele teljele asetatakse ühe vanema (sugupoole) gameetide või geno- või fenotüüpide sagedused ja teisele teljele teise vanema omad ning kus sündmuste sõltumatu toimumise tõttu saadakse ruudustiku lahtrites moodustuvate geno- ja fenotüüpide sagedused teljestikul asetsevate vastavate sageduste korrutamisel (ruutmeetod).

puriin (ingl. Purine)

Heterotsüklilised aromaatsed nukleiinhappe kaheringilised lämmastikku sisaldavad alused. DNA-s ja RNA-s on puriinideks adeniin ja guaniin. Puriinidel on suur tähtsus ka mitmetes teistes biomolekulides (ATP, GTP, cAMP, NADH jt.).

pürosekveneerimine (ingl. Pyrosequencing)

DNA mass-sekveneerimise meetod, kus erinevalt Sangeri didesoksüribonukleotiididega DNA-ahela sünteesi terminatsioonist kasutatakse sünteesiga järjestamist, mispuhul detekteeritakse nukleotiidide lülitamisel toimuvat pürofosfaadi vabanemist.