Skip to content

Shine’i-Dalgarno järjestus (ingl. Shine-Dalgarno sequence)

  • by

Üksnes prokarüootses ribosoomis mRNA seondumiskoht, mis jääb tavaliselt 8 bp startkoodonist AUG ülesvoolu ja millel on konserveerunud järjestus AGGAGG (E. coli’l AGGAGGA), mis on komplementaarne ribosoomi 16S rRNA 3´-otsalähedase anti-Shine’i-Dalgarno järjestusega CCUCCU. Nimetatud paardumine on hädavajalik prokarüootide translatsiooni initsiatsioonil.

Related Entries