Skip to content

Geneetika sõnastik

Dicer-ensüüm (ingl. Dicer enzyme)

  • by

RNaas III perekonna endoribonukleaas, mis järkab kaksikahelalist RNA-d. Tulemusel moodustuvad 20–25 nukleotiidipaari pikkused kaksikahelalised siRNA-d.

dihübriid (ingl. Dihybrid)

  • by

Indiviid, kes on heterosügootne kahes uuritavas alleelipaaris. Ristamiskatsetes järglaskond, kus on ristatud homosügootseid vanemaid, kes erinevad teineteisest kahe tunnuspaari poolest.

dimeer (ingl. Dimer)

  • by

Molekul, mis on tekkinud kahe sarnase molekuli (monomeeri) ühinemisel. Tavaliselt tekib polümerisatsioonil.

dimerisatsioon (ingl. Dimerization)

  • by

DNA-seondumisdomeeni seostumine repressori aktiivsete dimeeridega. E. coli üheks SOS-vastuseks on RecA-valgu konversioon proteaasiks, mis lõikab katki λ-repressori ühendpiirkonna, millega takistatakse repressori seostumine.

dimorfism (ingl. Dimorphism)

  • by

Populatsioonis (liigis) on kaks erisugust vormi, näiteks sellised tunnused kui sugu, kasv, värvus jt. Tuntuim näide – seksuaalne dimorfism – sugude erinevus.

diploid (ingl. Diploid)

  • by

Kahe kromosoomikomplektiga (2n) rakud või organismid. Kõrgemate taimede ja loomade somaatilised koed on algul kromosoomistiku poolest diploidsed, erinevalt haploidsetest (monoploidsetest) gameetidest.

ditüüp (ingl. Ditype)

  • by

Seente askuses esinev spooride tetraad (nt. 2 AB ja 2 ab), kus on kaht tüüpi meioosiprodukte.