Skip to content

Geneetika sõnastik

bioeetika (ingl. Bioethics)

 • by

Bioloogiliste, sh. geenitehnoloogiliste katsete korraldamisel või tagajärjel tekkivate eetilisete probleemidega tegelev uurimissuund.

biokiled (ingl. Biofilms)

 • by

Mikroorganismide agregaadid, kus rakud on adhesiooniliselt asetunud enda poolt moodustatud rakuvälisesse polümeersesse maatriksisse (DNA, valgud, polüsahhariidid).

bivalent (ingl. Bivalent chromosomes)

 • by

Sünapseerunud või assotsieerunud homoloogsete kromosoomide paar, mis on läbinud DNA duplikatsiooni (replikatsiooni), et moodustada meioosis grupp neljast kromatiidist.

blastula (ingl. Blastula)

 • by

Kahepaiksete varase embrüo vorm, mis järgneb moorulastaadiumile, mis on tavaliselt üherakukihiline leht või põieke (seest õõnes).

C-väärtus (ingl. C-value)

 • by

DNA koguhulk diploidse organismi genoomi ühes koopias, väljendatult pikogrammides (pg = 10-12 grammi), daltonites või nukleotiidipaaride arvuna.

C-vööt (ingl. C band)

Kromosoomi tsentromeeri piirkonnas paiknev heterokromatiinne tihedalt kokku pakitud DNA (värvitult nähtav vöödina).

CIB-meetod (ingl. ClB method)

 • by

ClB-kromosoomiga Drosophila liini kasutamine uute retsessiivsete letaalsete mutatsioonide avastamiseks. Vt. ClB-kromosoom.

cM (ingl. centimorgan, cM)

 • by

Geenikaardistamise põhiühik. Üks cM võrdub kahe lookuse vahelise üheprotsendilise rekombinatsioonisagedusega. Vt. sentimorgan.

Cry-valk (ingl. Cry protein)

 • by

Bacillus thuringiensis’e poolt moodustatavad protoksiinikristallid, mille lagunemisel tekib endotoksiin e. Bt-toksiin, mis hävitab putuka. Vt. delta-endotoksiin.

CsCl tasakaaluline tihedusgradient-tsentrifuugimine (ingl. CsCl equilibrium density-gardient centrifugation)

 • by

Nukleiinhappemolekulid liiguvad tsentrifuugitopsis moodustuvas CsCl tihedusgradiendis punktini, kus nukleiinhappemolekuli ujuvtihedus on võrdne (tasakaalus) gradiendi vastava punkti tihedusega. Gradiendi saamiseks kasutatakse 6M CsCl-lahuse ultratsentrifuugimist 48–72 tunni… Read More »CsCl tasakaaluline tihedusgradient-tsentrifuugimine (ingl. CsCl equilibrium density-gardient centrifugation)

defektsed faagid (ingl. Defective phages)

 • by

Peremeesraku DNA integratsiooni tõttu on faag kaotanud peremeesraku inserteerunud DNA-lõiguga proportsionaalse osa oma DNA-st (geenidest). Ei moodusta uusi faagi partikleid.

denaturatsioon (ingl. Denaturation)

 • by

Makromolekuli loomuliku konformatsiooni kaotamine, millega koos kaob tavaliselt ka bioloogiline aktiivsus. Denatureeritud valkudes keerduvad polüpeptiidid lahti, millega muutuvad ka valgu lahustuvusomadused.

determinatsioon (ingl. Determination)

 • by

Protsess, millega embrüo mittediferentseerunud rakud omandavad võime areneda spetsiifilisteks rakutüüpideks (fibroblastid, lihasrakud, neuronid jt.) – toimub nende rakkude arengusuuna kinnistumine.

Dicer-ensüüm (ingl. Dicer enzyme)

 • by

RNaas III perekonna endoribonukleaas, mis järkab kaksikahelalist RNA-d. Tulemusel moodustuvad 20–25 nukleotiidipaari pikkused kaksikahelalised siRNA-d.

dihübriid (ingl. Dihybrid)

 • by

Indiviid, kes on heterosügootne kahes uuritavas alleelipaaris. Ristamiskatsetes järglaskond, kus on ristatud homosügootseid vanemaid, kes erinevad teineteisest kahe tunnuspaari poolest.

dimeer (ingl. Dimer)

 • by

Molekul, mis on tekkinud kahe sarnase molekuli (monomeeri) ühinemisel. Tavaliselt tekib polümerisatsioonil.

dimerisatsioon (ingl. Dimerization)

 • by

DNA-seondumisdomeeni seostumine repressori aktiivsete dimeeridega. E. coli üheks SOS-vastuseks on RecA-valgu konversioon proteaasiks, mis lõikab katki λ-repressori ühendpiirkonna, millega takistatakse repressori seostumine.

dimorfism (ingl. Dimorphism)

 • by

Populatsioonis (liigis) on kaks erisugust vormi, näiteks sellised tunnused kui sugu, kasv, värvus jt. Tuntuim näide – seksuaalne dimorfism – sugude erinevus.

diploid (ingl. Diploid)

 • by

Kahe kromosoomikomplektiga (2n) rakud või organismid. Kõrgemate taimede ja loomade somaatilised koed on algul kromosoomistiku poolest diploidsed, erinevalt haploidsetest (monoploidsetest) gameetidest.